News

Here you can find the latest news or announcements of Royal Zoute Golf Club.

Competition calendar 2021 and general news

Posted on 21 June, 2021

Competition calendar 2021 and general news

Beste Leden,

We starten opnieuw!

Wij zijn verheugd U te kunnen mededelen dat dankzij de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen de clubwedstrijden en de prijsuitreikingen terug kunnen opgestart worden.

Nu zaterdag 26 en zondag 27 juni wordt de spits afgebeten door de Captain’s Prize, dewelke traditioneel georganiseerd wordt op twee dagen en op een mix van beide banen. Prijsuitreiking op zondag om 19u00.

Even traditioneel zal de prijsuitreiking van de Winter Fun plaatsgrijpen op zaterdag 26 juni om 18u30 (tot 27 juni gezeten aan tafels per vier). De prijzen en de cocktail van de Winter Fun worden aangeboden door de heren Patrice Bourg en Alain Van Houtte, waarvoor onze welgemeende dank.

Wedstrijdkalender

Via onderstaande link kan U de volledige wedstrijdkalender raadplegen. De inschrijvingen gebeuren zoals altijd via i-Golf.

Back to normal

De versoepelingen laten ons ook toe om vanaf vrijdag 25 juni terug naar een normaal speelschema te gaan; m.a.w. de harken, ballenwassers, banken en vuilbakken worden teruggeplaatst. De vlaggenstok mag terug vrij bediend worden en de “coronahendel” verdwijnt. Wij raden u toch aan om alcoholische gel mee te nemen om u te beschermen.

Het dragen van het mondmasker zal enkel nog verplicht zijn binnen, in de gebouwen. De coronamaatregelen “Horeca” blijven natuurlijk ook gelden in ons Clubhuis.

De roughs: een geschenk van de natuur …?

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden, namelijk een combinatie van veel regen met hoge temperaturen, heeft u allen kunnen vaststellen dat we dit jaar over een uitzonderlijk mooie, maar eveneens buitengewoon dichte en hoge “rough “ beschikken. We zouden die maar al te graag maaien maar dit is niet mogelijk.

Het ecologisch beheer van ons golfterrein is namelijk onderworpen aan de voorschriften van een beheersplan, hetwelk voorgeschreven is door Natuur en Bos. Dit beheersplan voorziet dat we de roughs slechts éénmaal per jaar mogen afrijden en dit om de diversiteit aan planten en bloemen te vrijwaren.

Het afrijden van de roughs kan bijgevolg slechts gebeuren na de bloei van de verschillende planten (eind september – begin oktober)

Het gemaaide gras dient op dat ogenblik ook afgevoerd te worden zodat de roughs op termijn dunner zullen staan.

Desalniettemin hebben we eind van de week een afspraak met de afgevaardigden van Natuur en Bos gepland om deze uitzonderlijke situatie met hen te bespreken in de hoop dat we op korte termijn minstens bepaalde zones roughs zouden kunnen voorzien van een extra maaibeurt.

In afwachting wensen wij u een uitstekende golf en zijn we bijzonder blij u te kunnen weerzien voor een echte wedstrijd !

Met sportieve groeten

Vincent Van Dessel
Captain RZGC

Jos Vankriekelsvenne
Directeur RZGC


---------------------------

Chers Membres,

On recommence !

Nous avons le plaisir de vous informer que suite à l'assouplissement des mesures Covid-19, les compétitions et les remises de prix peuvent reprendre.

Ce samedi 26 et dimanche 27 juin on débutera par le Prix du Capitaine, qui est traditionnellement organisé sur deux jours et sur un mix des deux parcours. Remise des prix dimanche à 19h00.

Toujours, et comme le veut la tradition, la remise des prix de la Winter Fun aura lieu le samedi 26 juin à 18h30.

Les prix de la Winter Fun et le cocktail (assis à table de quatre jusqu’au 27 juin) sont offert par MM. Patrice Bourg et Alain Van Houtte , pour lesquels nous tenons à exprimer nos sincères remerciements.

Calendrier des concours

Vous pouvez consulter le calendrier complet des compétitions via ce lien.

Les inscriptions se font bien entendu via i-Golf.

Retour au jeu normal

L'assouplissement nous permet également de rejouer normalement à partir de ce vendredi 25 juin; c'est-à-dire que les râteaux, les lave-balles, les bancs et les poubelles seront remis en place. Le drapeau peut à nouveau être actionné librement, et le "lève-balle corona" sera retiré. Nous vous conseillons néanmoins de vous munir d’un gel hydro-alcoolique pour vous protéger.

Le port du masque buccal ne sera plus obligatoire qu’à l’intérieur des bâtiments.

Les mesures « Horeca » continueront bien entendu de s'appliquer dans notre Club House.

Les roughs, un cadeau de la nature… ?

En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, à savoir une combinaison d’une pluie abondante accompagnée de températures élevées, vous avez tous pu constater que cette année nous avons un « rough » exceptionnellement beau, mais également exceptionnellement drû et fourni. On aimerait le couper mais ce n’est pas possible.

Notre terrain de golf est en effet soumis à des règles écologiques strictes qui découlent d'un plan de gestion qui est prescrit par « Natuur en Bos ».

Dans ce plan de gestion, il n'y a l’autorisation de couper les roughs qu’une fois par an, afin de sauvegarder la diversité des plantes et des fleurs. Le déblaiement des roughs ne peut donc s'effectuer qu'après la floraison (fin septembre – début octobre).

A ce moment-là, nous devons également enlever l'herbe tondue pour que les roughs s'amincissent à long terme.

Néanmoins, nous avons prévu une réunion en fin de semaine avec les représentants de « Natuur en Bos » pour discuter de cette situation exceptionnelle en espérant obtenir la possibilité d'une coupe supplémentaire à court terme d’au moins certaines zones de roughs .

En attendant nous vous souhaitons un excellent golf et nous serons heureux de nous retrouver en vraie compétition !

Bien à vous

Vincent Van Dessel
Captain RZGC

Jos Vankriekelsvenne
Directeur RZGC


Count Léopold Lippens

Posted on 20 February, 2021

Count Léopold Lippens

Chers membres,

Nous avons le regret de vous annoncer la disparition de notre cher Président, le Comte Léopold Lippens, qui nous a quitté ce jour.

C'est un homme exceptionnel à qui nous disons adieu. Sa vision, son dévouement pour notre golf et plus largement pour la commune resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans l'histoire.

Nous avons eu le privilège de pouvoir partager sa joie de vivre, son sens de l'humour, de la beauté et du détail.

Il a fait de notre commune un lieu d’exception que d’aucuns nous envient. Il était très fier de « son »club et nous lui serons éternellement reconnaissants d’avoir tant oeuvré à sa qualité et sa réputation.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses enfants, ses petits-enfants et l'ensemble de sa famille tout en leur souhaitant le courage nécessaire pour surmonter cette pénible épreuve.


Beste leden,

Tot onze grote spijt moeten wij u het heengaan van onze Voorzitter, Graaf Léopold Lippens, die vandaag is overleden, aankondigen.

Het is een uitzonderlijke man van wie we afscheid nemen.

Wij zullen zijn visie, zijn toewijding aan onze golf en aan onze gemeente blijvend herinneren. Hij zal inderdaad voor altijd deel uitmaken van onze rijke geschiedenis.

We hebben het voorrecht gehad om zijn levensvreugde, zijn gevoel voor humor en zijn liefde voor schoonheid en voor details te mogen delen. Hij heeft van onze gemeente een uitzonderlijke oord gemaakt die anderen ons benijden.

Hij was trots op "zijn" club en wij zullen hem eeuwig dankbaar zijn voor de toewijding die hij aan de dag legde om de kwaliteit en de reputatie ervan hoog te houden.

We betuigen onze diepste medeleven aan zijn kinderen, kleinkinderen en de hele familie en wensen hen de nodige moed toe in deze moeilijke momenten.

Bernard Jolly - Président de la Compagnie "Het Zoute"
Vincent Vandessel - Captain RZGC
Jos Vankriekelsvenne - Directeur RZGC

Golf World Top 100

Posted on 02 June, 2020

Dear members,

In recent years, we have made many adjustments and improvements to our courses as part of our Master Plan. The regular player has undoubtedly already noticed this positive evolution in the course quality. And although we are still in the middle of implementing this Master Plan, even abroad people are starting to notice these changes.

The American "Golf-World" magazine places us 13th in its top 100 in Continental Europe. And thus on an equal footing with other European top clubs such as Koninklijke Haagsche and Falkenstein. We are convinced that we will be able to consolidate and even strengthen this place in the European top in the years to come. Not only in terms of track and playing quality, but also in terms of the general atmosphere and hospitality. The renovation of the clubhouse and pro shop, and the alterations to the hotel and vestaire will certainly contribute to this.

Below you can find a scan of the article in question.

Masterplan winter 2020

Posted on 28 April, 2020

During the winter and the Covid-lockdown of 2020 our greenkeepers kept on working to prepare our course for the new season.
Multiple changes and improvements where made to our courses and infrastructure.

New tee box on hole 6 PAR 72 and some improvements to the area's around the tee's.

Thinning bushes and removing tree's around our greens.

Reworking and rerouting the cart paths.

New infrastructure on the driving range.

Regular maintenance and resowing of parts of the course

Concours - Wedstrijden 2020

Posted on 04 March, 2020

Cher Membre,

A partir d'aujourd'hui, vous pouvez consulter en ligne le calendrier des concours 2020 sur notre site web.

Après réception des dernières confirmations, nous espérons pouvoir vous proposer la version imprimée pour le 20 mars prochain.

Salutations sportives

Jos Vankriekelsvenne

Directeur RZGC

-------------------------

Geacht Lid,

Vanaf vandaag kan U de wedstrijdkalender 2020 on-line raadplegen op onze website.

Na ontvangst van de laatste bevestigingen hopen wij U de gedrukte versie te kunnen aanbieden tegen 20 maart e.k.

Sportieve groeten

Jos Vankriekelsvenne

Directeur RZGC

Ladies Calendar 2020

Posted on 28 February, 2020

Dear Ladies,

We present you our new programme of the ladies competitions.
Don't hesitate to write it in your diary. The 2020 season will be very exciting.
We hope to see you many.

Our new season begins the 13th of March with Mitsubishi, single QC.

We would like to ask you to pay the membership fee of €50 through our "Ladies'day" bank account:
BE23 0017 6741 7091

With mention : "Ladies membership" + Your player's name (important to recognise you...).

Michele Van Dessel
Christine Navet