News

Here you can find the latest news or announcements of Royal Zoute Golf Club.

Competition calendar 2021 and general news

Posted on 21 June, 2021

Competition calendar 2021 and general news

Beste Leden,

We starten opnieuw!

Wij zijn verheugd U te kunnen mededelen dat dankzij de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen de clubwedstrijden en de prijsuitreikingen terug kunnen opgestart worden.

Nu zaterdag 26 en zondag 27 juni wordt de spits afgebeten door de Captain’s Prize, dewelke traditioneel georganiseerd wordt op twee dagen en op een mix van beide banen. Prijsuitreiking op zondag om 19u00.

Even traditioneel zal de prijsuitreiking van de Winter Fun plaatsgrijpen op zaterdag 26 juni om 18u30 (tot 27 juni gezeten aan tafels per vier). De prijzen en de cocktail van de Winter Fun worden aangeboden door de heren Patrice Bourg en Alain Van Houtte, waarvoor onze welgemeende dank.

Wedstrijdkalender

Via onderstaande link kan U de volledige wedstrijdkalender raadplegen. De inschrijvingen gebeuren zoals altijd via i-Golf.

Back to normal

De versoepelingen laten ons ook toe om vanaf vrijdag 25 juni terug naar een normaal speelschema te gaan; m.a.w. de harken, ballenwassers, banken en vuilbakken worden teruggeplaatst. De vlaggenstok mag terug vrij bediend worden en de “coronahendel” verdwijnt. Wij raden u toch aan om alcoholische gel mee te nemen om u te beschermen.

Het dragen van het mondmasker zal enkel nog verplicht zijn binnen, in de gebouwen. De coronamaatregelen “Horeca” blijven natuurlijk ook gelden in ons Clubhuis.

De roughs: een geschenk van de natuur …?

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden, namelijk een combinatie van veel regen met hoge temperaturen, heeft u allen kunnen vaststellen dat we dit jaar over een uitzonderlijk mooie, maar eveneens buitengewoon dichte en hoge “rough “ beschikken. We zouden die maar al te graag maaien maar dit is niet mogelijk.

Het ecologisch beheer van ons golfterrein is namelijk onderworpen aan de voorschriften van een beheersplan, hetwelk voorgeschreven is door Natuur en Bos. Dit beheersplan voorziet dat we de roughs slechts éénmaal per jaar mogen afrijden en dit om de diversiteit aan planten en bloemen te vrijwaren.

Het afrijden van de roughs kan bijgevolg slechts gebeuren na de bloei van de verschillende planten (eind september – begin oktober)

Het gemaaide gras dient op dat ogenblik ook afgevoerd te worden zodat de roughs op termijn dunner zullen staan.

Desalniettemin hebben we eind van de week een afspraak met de afgevaardigden van Natuur en Bos gepland om deze uitzonderlijke situatie met hen te bespreken in de hoop dat we op korte termijn minstens bepaalde zones roughs zouden kunnen voorzien van een extra maaibeurt.

In afwachting wensen wij u een uitstekende golf en zijn we bijzonder blij u te kunnen weerzien voor een echte wedstrijd !

Met sportieve groeten

Vincent Van Dessel
Captain RZGC

Jos Vankriekelsvenne
Directeur RZGC


---------------------------

Chers Membres,

On recommence !

Nous avons le plaisir de vous informer que suite à l'assouplissement des mesures Covid-19, les compétitions et les remises de prix peuvent reprendre.

Ce samedi 26 et dimanche 27 juin on débutera par le Prix du Capitaine, qui est traditionnellement organisé sur deux jours et sur un mix des deux parcours. Remise des prix dimanche à 19h00.

Toujours, et comme le veut la tradition, la remise des prix de la Winter Fun aura lieu le samedi 26 juin à 18h30.

Les prix de la Winter Fun et le cocktail (assis à table de quatre jusqu’au 27 juin) sont offert par MM. Patrice Bourg et Alain Van Houtte , pour lesquels nous tenons à exprimer nos sincères remerciements.

Calendrier des concours

Vous pouvez consulter le calendrier complet des compétitions via ce lien.

Les inscriptions se font bien entendu via i-Golf.

Retour au jeu normal

L'assouplissement nous permet également de rejouer normalement à partir de ce vendredi 25 juin; c'est-à-dire que les râteaux, les lave-balles, les bancs et les poubelles seront remis en place. Le drapeau peut à nouveau être actionné librement, et le "lève-balle corona" sera retiré. Nous vous conseillons néanmoins de vous munir d’un gel hydro-alcoolique pour vous protéger.

Le port du masque buccal ne sera plus obligatoire qu’à l’intérieur des bâtiments.

Les mesures « Horeca » continueront bien entendu de s'appliquer dans notre Club House.

Les roughs, un cadeau de la nature… ?

En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, à savoir une combinaison d’une pluie abondante accompagnée de températures élevées, vous avez tous pu constater que cette année nous avons un « rough » exceptionnellement beau, mais également exceptionnellement drû et fourni. On aimerait le couper mais ce n’est pas possible.

Notre terrain de golf est en effet soumis à des règles écologiques strictes qui découlent d'un plan de gestion qui est prescrit par « Natuur en Bos ».

Dans ce plan de gestion, il n'y a l’autorisation de couper les roughs qu’une fois par an, afin de sauvegarder la diversité des plantes et des fleurs. Le déblaiement des roughs ne peut donc s'effectuer qu'après la floraison (fin septembre – début octobre).

A ce moment-là, nous devons également enlever l'herbe tondue pour que les roughs s'amincissent à long terme.

Néanmoins, nous avons prévu une réunion en fin de semaine avec les représentants de « Natuur en Bos » pour discuter de cette situation exceptionnelle en espérant obtenir la possibilité d'une coupe supplémentaire à court terme d’au moins certaines zones de roughs .

En attendant nous vous souhaitons un excellent golf et nous serons heureux de nous retrouver en vraie compétition !

Bien à vous

Vincent Van Dessel
Captain RZGC

Jos Vankriekelsvenne
Directeur RZGC